เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
(Apply 20 position)

Job description

1. วางแผนการตลาดและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นในการปฎิบัติงานร่วมกับทางผู้ว่าจ้างของแต่ละหน่วยงาน
3. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
4.  หากลุ่มลูกค้าโดยแบ่งเป็น Section ตามเป้าหมายการตลาด
5.  หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
6.  โทรแนะนำบริการของบริษัทและเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเปิดการขาย
7.  จัดทำ Profile  ของบริษัท และส่งเอกสารเสนอราคา เพื่อเข้า Present กับลูกค้า
8.  ดูแลการขายและคิดต้นทุนเพื่อจัดทำใบเสนอราคาบริการต่างๆของบริษัทเพื่อนำเสนอลูกค้า
9.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
10 . ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
11.  จัดทำแผนการตลาดเพื่อรองรับเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
12.  สรุปยอดขายประจำเดือน
13.  บริการหลังการขาย เยี่ยมลูกค้า ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และรับคำติชม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
14.  ตรวจสอบเอกสารต่อสัญญา  และประสานงานเรื่องสัญญาไปทางนิติกรรม
15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualifications

- การศึกษา : ระดับปริญญตรี
- ทักษะที่จำเป็น : วางแผนการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และดูแลการขาย
- อื่นๆ : บุคลิกภาพดี   มนุษยสัมพันธ์ดี   มีความละเอียดรอบคอบ  

Apply Form (ดาวน์โหลดใบสมัครงาน)

Applied job successfully.