Message has just sent successfully.

       รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ สยาม จำกัด (SAMCO) ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า  “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”  จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการหลังการขาย โดยทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ SAMCO พร้อมรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุง ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง อย่างต่อเนื่องต่อไป

add line