ปรับเลื่อนตำแหน่ง

นายเชาวลิต ทองโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการอาวุโส สายปฏิบัติการโดยจะรับผิดชอบงานสายปฎิบัติการทั้งในส่วนรักษาความปลอดภัยตลอดจนส่วนดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

add line