สารสยาม

“เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กรโดยให้พนักงานของบริษัทฯ ที่ให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ รับทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรและข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้จัดทำสารสยามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง”

Download

add line