ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะปกป้องบุคคลและทรัพย์สิน คือปณิธานของพนักงาน SAMCO ทุกคน เรามุ่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันมิพึงประสงค์มากกว่าที่จะแก้ไข พนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มทักษะในด้านการดับเพลิง ปฐมพยาบาล และจราจรจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน รวมถึงการพัฒนาและสรรหาอุปกรณ์เครื่องมือเข้าเสริมประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ SAMCO ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ปรับปรุงรูปแบบและบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ได้มาตรฐานสากล โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
  2. บริการวางระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงการและอาคารสถานที่อย่างครบวงจร โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจจับและตรวจสอบความเรียบร้อย ฝึกอบรมอัคคีภัย และฝึกซ้อมหนีไฟ รวมถึงการจัดระบบจราจรให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

 

add line