บรรยากาศในการทำงานที่ดี ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น SAMCO ตระหนักในความสำคัญของความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และความคงทนของอาคารสถานที่ จึงได้นำเทคโนโลยีทั้งเคมีอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่พัฒนาเฉพาะด้านเข้าเสริมเพื่อแต่งเติมความมุ่งหมายนั้น และเพื่อเสริมเกียรติแห่งอาคารสถานที่ อันแสดงถึงศักยภาพของผู้เป็นเจ้าของ

          จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างมีข้อสรุปว่าใน 30 วินาทีแรกที่ลูกค้าเข้ามาในสถานประกอบการจะเกิดความประทับใจในทันที หากสถานที่นั้นๆได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดทั้งภายในและภายนอกของสถานที่ นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงการที่ผู้ประกอบการของสถานที่แห่งนั้นมีความเอาใจใส่ในคุณภาพรายละเอียด และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะนำมาสู่ความประทับใจแบบยั่งยืนของผู้มาเยือนหรือมาใช้บริการ อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ำหรือเพิ่ม

จากประสบการณ์ในการดูแลรักษาอาคารและสถานที่ชั้นนำของประเทศ ประกอบกับความชำนาญระดับมืออาชีพ SAMCO ได้จัดให้บริการด้านบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด โดยแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. บริการทำความสะอาดอาคารทุกขนาดแบบครบวงจร รวมถึงการรักษาสภาพพื้นผิววัสดุให้คงทนทั้งภายนอก ภายใน
  2. บริการอุปกรณ์ส่วนควบที่จะต้องใช้เป็นกิจวัตร เช่น พรมเช็ดเท้า, กระดาษชำระ, สบู่เหลว, ถังขยะ ฯลฯ
  3. บริการดูแลรักษาส่วนภายนอก และไม้ประดับภายในอาคาร

 

add line